Försäljningsvillkor

1. Allmänt

Följande villkor gäller vid Karl Olsson Shooting Sports AB:s (”Karl Olsson Shooting Sports” eller ”vi”) försäljning av produkter på distans, t.ex. via webbplatsen www.karlolsson.se, telefon (+46 (0)70-566 61 74) eller e-post (info@karlolsson.se), samt försäljning i butik eller personligt möte, till dig som kund och din användning av webbplatsen www.karlolsson.se.

Villkoren gäller som komplement till de tvingande regler vid försäljning till privatpersoner som följer av konsumentlagstiftningen (t.ex. distansavtalslagen, konsumentköplagen och konsumentkreditlagen).

2. Beställning

En beställning blir bindande för Karl Olsson Shooting Sports när beställningen bekräftas via telefon, muntlig överrenskommelse, via e-post, måttbeställningsformulär eller via en autogenererad bekräftelse via e-post. Order som vi mottar via webbplatsen eller på ett annat skriftligt sätt bekräftar vi i regel inom en arbetsdag. I samband med orderbekräftelsen meddelas också uppskattad leveranstid. Vi strävar efter att leverera beställningen inom två arbetsdagar om varan finns i lager. I annat fall meddelar vi preliminär leveranstid.

Om produkt i Karl Olsson Shooting Sports sortiment utgått, eller av annan anledning inte finns hos Karl Olsson Shooting Sports leverantör, är Karl Olsson Shooting Sports inte skyldigt att tillhandahålla sådan produkt även om du beställt varan enligt ovan.

2.1 Beställning av licenspliktiga vapen

Vid beställning av licenspliktiga vapen tar vi en personlig kontakt med dig innan vi går vidare med beställningen. Vi kan först leverera ditt vapen när vi har fått din licenskopia eller ditt inköpstillstånd. Oseriösa beställningar av licenspliktiga varor anmäls till polismyndigheten.

Vi hjälper dig med att fylla i din licensansökan förutsatt att du fått godkännande från din förening/klubb (föreningsintyg) för aktuellt vapen.

De flesta av våra luftvapen är inte licenspliktiga om du fyllt 18 år. Är du yngre krävs licens även vid köp av denna typ av vapen.

2.2 Beställning av ammunition, ljuddämpare och magasin

Innan vi lämnar ut eller levererar ammunition, ljuddämpare eller magasin ska du uppvisa eller skicka in en kopia på både din vapenlicens och legitimation till oss, antingen via brev eller mail.

3. Pris och betalning

På Karl Olsson Shooting Sports webbplats www.karlolsson.se anges priset i svenska kronor inklusive moms. Gällande pris är det som anges när du gör din beställning. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från fabrik, skatteändringar, tull, avgifter, valutaförändringar och feltryck i prislistan. Eventuella rabatter går inte att kombinera. Till priset tillkommer fraktkostnad enligt klausul 6 nedan och vid fakturaköp eller delbetalning kredit- och administrationskostnader.

Vi erbjuder betalning mot faktura med betalningsvillkor 15 dagar netto, och förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning.

Vid köp av vapen tillämpar vi förskottsbetalning om varan ska skickas eller betalning med Visa/Mastercard eller Swish i samband med avhämtning hos oss.

Vi erbjuder 12 månaders räntefri delbetalning genom Wasa Kredit. Uppläggningsavgift på 395 kronor tillkommer samt en fakturaavgift på 29 kronor per månad. Ange att du önskar delbetalning i meddelandefältet när du lägger din beställning. Därefter kontaktar vi dig för personuppgifter och kopia på legitimation för att kunna lägga upp avtalet som du undertecknar och returnerar till oss. Vi skickar dig dina varor och du får sedan din första delfaktura följande månad. Det går också bra att delbetala dina varor om du handlar på plats hos oss. Wasa Kredit ställer följande grundkrav för att bevilja kredit:

Du är minst 20 år gammal
Du är fast anställd sedan sex månader
Du är fast anställd i Sverige med en taxerad inkomst netto efter avdrag på minst 160 000 kronor/år
Du är folkbokförd i Sverige sedan minst 3 år
Du har inga betalningsanmärkningar
I övrigt följer vi Wasa Kredits villkor och konsumentkreditlagen.

4. Dröjsmål med betalning

Betalar du inte i rätt tid har vi rätt att debitera en påminnelseavgift om 50 kronor samt erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.

5. Ägarförbehåll

Produkterna förblir Karl Olsson Shooting Sports egendom till dess de till fullo betalats.

Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Karl Olsson Shooting Sportss skriftliga medgivande vidta ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

6. Leverans och frakt

Vi anlitar DHL, Ammobilen och Postnord för frakter, beroende på storlek och typ av produkt som ska sändas. Frakter debiteras enligt följande inklusive moms:

Brev
Icke skrymmande, max 100 gram
30 kronor

Varubrev
Maxvikt 500 gram
Maxmått 20x30x7 cm
60 kronor

Lätta paket
Upp till 1 kilo
80 kronor

Mellan paket
Upp till 10 kg
200 kronor

Tunga paket
Upp till 20 kg
300 kronor

Licenspliktiga vapen
Värdepaket, två försändelser
600 kronor

Ammunition
Enligt DHL’s prislista för farligt gods

Leveransdagen är den dag då du tar emot produkten. Risken för produkten övergår på dig på leveransdagen. Om inte du löser ut ditt paket har Karl Olsson Shooting Sports rätt att debitera dig 100 kronor för tillkomna kostnader.

7. Reklamation vid fel i vara

På samtliga varor har du lagstadgad reklamationsrätt i tre år efter det att ha tagit emot varan. Du bör dock kontrollera beställda produkter vid mottagandet av dem, med hänsyn till eventuella fel och brister. Reklamationsrätten förutsätter att du inom skälig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt att produkten är felaktig reklamerar produkten till

Karl Olsson Shooting Sports AB
Fabriksvägen 6
17148 SOLNA

E-post: info@karlolsson.se

8. Garanti

Produkterna levereras med 1 års garanti/de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Karl Olsson Shooting Sports. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Karl Olsson Shooting Sports avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna. Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Karl Olsson Shooting Sports än vad som följer av konsumentköplagen.

Eventuella garantireklamationer sändes till Karl Olsson Shooting Sports AB, Fabriksvägen 6, 17148 Solna, efter godkännande av oss. Varorna skall åtföljas av inköpskvitto eller faktura samt beskrivning av felet.

9. Ansvar för fel

Karl Olsson Shooting Sports ansvarar endast för fel som fanns vid leveransdagen, ansvaret omfattar således, bland annat, inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion,

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Karl Olsson Shooting Sports instruktioner,

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, tredje man eller genom andra omständigheter utom Karl Olsson Shooting Sports kontroll, eller

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

Avhjälpning av fel avseende måttbeställda varor gäller följande. Mått tagna av Karl Olsson Shooting Sports: bolaget åtar sig att avhjälpa “måttfel” i varan som bolaget ansvarar för. Avhjälpande skall ske inom skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för kunden. Karl Olsson Shooting Sports avgör om bolaget vill avhjälpa felet genom reparation eller omleverans.

Mått tagna av kunden: Kunden ansvarar själv för eventuella “måttfel”. Kunden kan vända sig till Karl Olsson Shooting Sports för att avhjälpa “måttfel” under följande förutsättningar:

1.Betalningsvillkoren har uppfyllts.
2.Kunden återsänder varan så att kontroll av mått på varan kan ske.
3.Kunden kontrollerar sina kroppsmått igen, och är behjälplig med övrig information.

Karl Olsson Shooting Sports får avgöra om bolaget vill avhjälpa felet genom reparation eller omleverans.

Övriga felavhjälpanden sker hos Karl Olsson Shooting Sports eller av denna anvisat serviceställe.

Har kunden anmält fel, och det visar sig inte föreligga något fel som Karl Olsson Shooting Sports ansvarar för, skall kunden ersätta Karl Olsson Shooting Sports de kostnader som uppstår i och med hanteringen av ärendet.

10. Ansvarsbegränsning

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Karl Olsson Shooting Sports enligt förevarande allmänna villkor skall ansvaret inte omfatta indirekta skador och följdskador som t.ex. eventuell förlust i köparens näringsverksamhet.

11. Ångerrätt

Utövande av ångerrätt
Du som konsument har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. Vid avtal avseende flera varor som du beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig löper ångerfristen ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning. Består den beställde varan av flera poster eller delar löper ångerfristen ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista posten eller delen i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Karl Olsson Shooting Sports skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post) till:

Karl Olsson Shooting Sports AB
Fabriksvägen 6
17148 Solna

E-post: info@karlolsson.se

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Om kund i anledning av köp av vara har fått en kredit av Karl Olsson Shooting Sports och kund frånträder köpet så upphör därmed även kreditavtalet mellan kund och Karl Olsson Shooting Sports.

Ångerrätten gäller inte för avtal som avser

en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,
en vara som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Detta gäller till exempel måttsydda skyttekläder där ångerrätten inte tillämpas.
en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten,
en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,
idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, om vi ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, eller
en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök i din bostad, om besöket äger rum på ditt initiativ och uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av din begäran eller har ett direkt samband med denna.
Om du har beställt flera produkter och inte returnerar alla, så dras summan för de returnerade produkterna bort från fakturan. Du får hem en kreditnota som visar att Karl Olsson Shooting Sports dragit av summan från fakturan. Om du redan har betalt för produkten gör Karl Olsson Shooting Sports en återbetalning när Karl Olsson Shooting Sports mottagit returen.

12. Överlåtelse av avtalet

Karl Olsson Shooting Sports får överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. Karl Olsson Shooting Sports får även pantsätta sin fordran mot kunden hos tredje man.

13. Kunduppgifter

Du bekräftar att de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Karl Olsson Shooting Sports är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Information om hur Karl Olsson Shooting Sports behandlar dina personuppgifter finns i Karl Olsson Shooting Sports integritetspolicy.

14. Tillämplig lag och domstol; Hantering av tvister

Svensk rätt skall tillämpas på avtalet och svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om avtalet.

Du kan vid klagomål vad gäller köpet vända dig till oss. Du som är konsument kan kontakta din kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Karl Olsson Shooting Sports ARN:s rekommendationer. Du som konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.