Sekretesspolicy

1. Inledning

Karl Olsson Shooting Sports AB, org. nr. 559041-3836 (”Karl Olsson Shooting Sports” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarigt för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att du t.ex. beställer och använder våra produkter, prenumererar på våra nyhetsbrev, använder våra digitala kanaler eller kontaktar oss på annat sätt. Vi är därför ansvariga för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här integritetspolicyn beskriver vår behandling av dina personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter på rätt sätt.

Begreppet ”personuppgift” avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Vi kan komma att behandla personuppgifter som avser till exempel för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, med mera, nedan kallat ”personuppgifter”.

Om du saknar svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finns under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan eller på vår webbplats.

2. Varför och hur vi behandlar dina personuppgifter

2.1 Hantering av kundbeställningar/köp

Ändamål
Personuppgifterna behandlas för att kunna administrera och fullgöra avtal om uppdrag, försäljning eller köp inom ramen för ett kund- och avtalsförhållande.

Behandlingar som utförs
Behandlingen omfattar t.ex. lagring och vidarebefordring av personuppgifterna till transportföretag.

Kategorier av registrerade
Kunder.

Kategorier av personuppgifter
Namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), betalningshistorik, betalningsinformation, köpinformation, bilder och mått (på kunder).

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Kund eller kundens representant eller upplysningsföretag.

Laglig grund
Fullgörande av köpeavtalet (om den registrerade är en fysisk person) eller vårt berättigade intresse (om den registrerade är en kunds representant). Insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal. Om uppgifterna inte lämnas kan vi avsäga oss uppdraget. Behandling av personnumret sker i identifieringssyfte.

Lagringsperiod
Personuppgifterna sparas till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om tre år därefter för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

2.2 Hantering av kreditköp

Ändamål
Personuppgifterna behandlas för att kunna hantera kreditköp.

Behandlingar som utförs
Behandlingen omfattar t.ex. administrering av kreditförsäljning och vidarebefordring till finansieringstjänsten.

Kategorier av registrerade
Kunder.

Kategorier av personuppgifter
Namn, personnummer, kontaktuppgifter, månadsinkomst, anställningsform, arbetsgivare, boendekostnad.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Kund.

Laglig grund
Fullgörande av köpeavtalet. Insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal. Om uppgifterna inte lämnas kan vi avsäga oss uppdraget. Behandling av personnumret sker i identifieringssyfte.

Lagringsperiod
Personuppgifterna sparas till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om tre år därefter för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

2.3 Kundservice

Ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden.

Behandlingar som utförs
Behandlingen omfattar kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller digitala kanaler (inkl. sociala medier)), identifiering av kunden samt utredning av eventuella klagomål.

Kategorier av registrerade
Kunder.

Kategorier av personuppgifter
Namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), kundens korrespondens, köpinformation, uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Kund eller kundens representant.

Laglig grund
Vårt berättigade intresse att kunna erbjuda bra kundservice och svara på kundernas frågor.

Lagringsperiod
Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

2.4 Marknadsföring

Ändamål
Dina personuppgifter behandlas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Behandlingar som utförs
Marknadsföring via e-post.

Kategorier av registrerade
Kunder.

Kategorier av personuppgifter
Namn, kontaktuppgifter (e-post).

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Kund eller kundens representant; potentiella kunder eller potentiella kunders representant.

Laglig grund
Samtycke (för att signa upp till nyhetsbrev). I fall av befintliga kunder som inte motsatt sig marknadsföring tidigare har vi ett berättigat intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi kommer att fortsätta att skicka nyhetsbrev till dess du meddelar att du inte längre vill få dem. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken i ett av våra nyhetsbrev för att avregistrera dig som prenumerant av dessa.

Lagringsperiod
Personuppgifterna för befintliga kunder eller kundernas representant sparas så länge som vi bedömer att kunden är intresserad av att ta emot utskicken, vilket normalt sett innebär tre år från kunden senaste aktivitet till följd av vår marknadsföring. I fall marknadsföringsmottagaren har gett sitt samtycke sparas personuppgifterna till dess samtycke återkallas.

2.5 Reklamations- och garantiärenden

Ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med reklamations- och garantiärenden.

Behandlingar som utförs
Bemötande av klagomål, åtgärdande av produktfel och vidarebefordra felanmälningar till leverantörer.

Kategorier av registrerade
Kunder.

Kategorier av personuppgifter
Namn, kontaktuppgifter (e-post).

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Kund eller kundens representant.

Laglig grund
Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod
Så länge personuppgifterna behövs för att slutföra ärendet och för att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga krav, dock längst i tio år efter fordrans tillkomst enligt preskriptionslagen.

2.6 Coachning och träningsläger m.m.

Ändamål
Personuppgifterna behandlas för att planera och genomföra träningar, träningscamps m.m.

Behandlingar som utförs
Behandlingen omfattar informationsutskick till intresserade och anmälda deltagare, framtagning av deltagarlistor samt annan nödvändig behandling i samband med planering och genomförande av evenemanget.

Kategorier av registrerade
Kunder.

Kategorier av personuppgifter
Namn, kontaktuppgifter, kostpreferenser, vårdnadshavarens namn och kontaktuppgifter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Kund eller vårdnadshavaren.

Laglig grund
Fullgörande av avtal. Om uppgifterna inte lämnas kan vi avsäga oss uppdraget.

Lagringsperiod
Så länge personuppgifterna behövs för att slutföra ärendet och för att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga krav, dock längst i tio år efter fordrans tillkomst enligt preskriptionslagen.

2.7 Kommunikation med kontaktpersoner hos leverantörer/samarbetspartners

Ändamål
Personuppgifterna behandlas för att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer.

Behandlingar som utförs
Behandlingar omfattar t.ex. att hantera leveranser och samarbeten.

Kategorier av registrerade
Leverantörer och samarbetspartners representanter.

Kategorier av personuppgifter
Namn, kontaktuppgifter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Samarbetspartners och leverantörer eller deras representanter.

Laglig grund
Fullgörande av avtal (om leverantören/samarbetspartner är en fysisk person) respektive berättigat intresse.

Insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra
åtaganden enligt avtal; om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte
fullgöras och vi kan (om personuppgiftsbehandlingen baseras på fullgörande av
avtal) avsäga oss uppdraget.

Lagringsperiod
Till dess att ärendet är avslutat.

2.8 Hantera beställningar/köp av samarbetspartners och leverantörer

Ändamål
Personuppgifterna behandlas för att hantera beställningar/köp av samarbetspartners och leverantörer.

Behandlingar som utförs
Behandlingar omfattar leverans (inklusive hantering av fraktsedlar, avisering och kontakter rörande leveransen), hantering av betalning samt reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av registrerade
Leverantörer och samarbetspartners representanter.

Kategorier av personuppgifter
Namn, kontaktuppgifter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Samarbetspartners och leverantörer eller deras representanter.

Laglig grund
Fullgörande av köpeavtalet (om leverantören/samarbetspartner är en fysisk person) respektive berättigat intresse. Insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal; om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan (om personuppgiftsbehandlingen baseras på fullgörande av avtal) avsäga oss uppdraget.

Lagringsperiod
Till dess att avtalet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

2.9 Karl Olsson Shooting Sports rättsliga förpliktelser

Ändamål
Dina personuppgifter behandlas för att vi kan fullgöra våra rättsliga förpliktelser vid köp av vara eller tjänst.

Behandlingar som utförs
Vissa behandlingar är nödvändiga för uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, kontroll av kundens tillståndsinnehav avseende vapen). Dessa omfattar bl.a. lagring av personuppgifterna och vidarebefordring till Polisen.

Kategorier av registrerade
Kunder; kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners

Kategorier av personuppgifter
Namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Kund eller kundens representant; kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners.

Laglig grund
Rättslig förpliktelse. Behandling av personnumret sker i identifieringssyfte

Lagringsperiod
För en tid fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret och bokföringen avslutades för att uppfylla bokföringslagens krav respektive tio år (polisens krav) efter fullgörandet av köpet.

2.10 Tillvaratagande av våra rättigheter

Ändamål
Personuppgiftsbehandlingen sker för att tillvarata våra rättigheter.

Behandlingar som utförs
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter (samtliga kategorier som nämnts i denna Integritetspolicy) för att tillvarata våra rättigheter.

Kategorier av registrerade
Samtliga kategorier av registrerade som nämnts i denna Integritetspolicy.

Kategorier av personuppgifter
Samtliga kategorier av personuppgifter som nämnts i denna Integritetspolicy.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Samtliga källor som nämnts i denna Integritetspolicy.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att försvara oss mot eventuella krav som ställs mot oss.

Lagringsperiod
Så länge det är nödvändigt för att försvara oss mot eventuella krav mot oss, dock längst under tio år från och med tillkomsten av kravet.

2.11 Webbanalys

Ändamål
Personuppgifterna behandlas för att föra statistik.

Behandlingar som utförs
I detta omfattas t.ex. att samla statistik på webbplatsbesökare för analys.

Kategorier av registrerade
Webbplatsens besökare.

Kategorier av personuppgifter
IP-adress, cookies.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Webbplatsens besökare.

Laglig grund
Vi har ett berättigat intresse att använda webbanalys för att samla in statistik om hur vår webbplats används. Om du vill veta mer om hur vi använder webbanalysverktyg läs under Cookies & Google Analytics .

Lagringsperiod
Maximalt ett år, se Cookies & Google Analytics.

2.12 Kameraövervakning av lokaler

Ändamål
Dina personuppgifter behandlas för bevakning av Skjutbana Stockholm AB:s lokaler på Fabriksvägen 6, 171 48 Solna, där Karl Olsson Shooting Sports butik är belägen.

Behandlingar som utförs
Övervakning av lokalen med hjälp av övervakningskamera.

Kategorier av registrerade
Kunder och lokalens besökare.

Kategorier av personuppgifter
Bild.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Kunder och lokalens besökare.

Laglig grund
Berättigat intresse att säkerställa säkerheten i lokalen.

Lagringsperiod
14 dagar.

Notera att Skjutbana Stockholm AB är personuppgiftsansvarigt för denna behandling av dina personuppgifter. Vid frågor vänligen kontakta Skjutbana Stockholm AB:
Fabriksvägen 6, 171 48 Solna,
070-750 72 45
info@fmjskytte.se

3. Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvariga uppdra åt
en partner eller tjänsteleverantör att utföra den behandling som har
specificerats ovan, t.ex. försändelse-/transporttjänster, cateringtjänster (i
samband med träningsläger), redovisningskonsulter, betalningstjänster m.m.
Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits.
Observera att sådan partner eller tjänsteleverantör kan komma att ändras från
tid till annan. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet
i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till
sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller om
överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan kunden och Karl
Olsson Shooting Sports eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant
avtal på den registrerades begäran.

4. Dina rättigheter som registrerad

Du har alltid rätt att:

begära information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och du kan be om en kopia av dessa (registerutdrag),
få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
invända mot att vissa av dina personuppgifter behandlas och du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
om behandlingen grundar sig på ditt samtycke närsomhelst återkalla detta utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan din återkallelse, och
om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet (https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/).
Du kan när som helst kontakta oss på info@karlolsson.se och få ut, radera eller
begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du begär att vi begränsar
behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det dock innebära att vi
inte kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig.
Rätten till radering gäller inte om vi t.ex. är skyldiga enligt lag att bevara
dina personuppgifter eller om det ändamål för vilket vi fått dina
personuppgifter ännu inte är uppfyllt.

5. Skyddet för personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig
åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter
behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av skyddsåtgärder,
t.ex. datanätverk som skyddas mot brott med hjälp av brandväggar och lösenord
enligt branschstandarder och hänvisar till eventuell tillämplig
säkerhetspolicy.

6. Sociala plattformar

Vi använder oss av Facebook och Instagram som kanaler för att komma i
kontakt med våra kunder samt marknadsföra och informera om vår verksamhet och
varor. I samband med detta är vi personuppgiftsansvariga för publiceringar och
information som innehåller personuppgifter och som görs på de sociala
plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och
filmklipp. Vi accepterar inte att kränkande innehåll publiceras på våra sociala
plattformar och ber våra användare att rapportera kränkande innehåll till oss
så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Vi kan således även
utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll.

7. Ändringar i denna integritetspolicy

Karl Olsson Shooting Sports förbehåller
sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet
för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om Karl
Olsson Shooting Sports gör några ändringar i integritetspolicyn
kommer Karl Olsson Shooting Sports att publicera dessa
ändringar på Karl Olsson Shooting Sports webbplats www.karlolsson.se.
Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att
uppmärksamma eventuella ändringar.

8. Kontaktinformation

Vid frågor om vår integritetspolicy
eller angående vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta:

Karl Olsson Shooting Sports AB, org. no. 559041-3836
info@karlolsson.se
Fabriksvägen 6
171 48 SOLNA

+46 (0)70-566 61 74

Integritetspolicyn antogs den 22 januari 2020.